Wat we doen | Programma | Programma's

Programma's

WO=MEN voert  diverse programma's uit. De ene keer als coördinator of penvoerder, de andere keer als onderaannemer of strategische partner. Met deze programma's realiseren we de verschillende impactdoelen van WO=MEN. Op dit moment is WO=MEN betrokken bij de volgende programma's:
 
Nationaal Actieplan 1325
Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert WO=MEN het Nationaal Actieplan 1325. Het Nederlands Nationaal Actieplan (NAP) 1325 is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid, de politie en ruim 60 Nederlandse maatschappelijke organisaties. In het NAP 1325 staan afspraken over hoe Nederland de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 en de opeenvolgende resoluties en andere internationale verplichtingen en commitments over ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’  uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan CEDAW Algemene Aanbeveling 30 en het Wapenhandel Verdrag van de VN.

In het NAP 1325 zijn Nederlandse actoren overeengekomen dat zij vrouwen, mannen en jongeren in (post)conflictgebieden in hun strijd voor inclusieve vrede en veiligheid willen ondersteunen. Dit doet Nederland met missies en lokale vrouwenorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesactivisten in (post)conflictlanden. Maar ook in Nederland.
 
Het NAP 1325-IV voor de periode 2021 tot en met 2025 is het vierde Nederlandse Actieplan. Eerder waren er Nationale Actieplannen van kracht voor de periode 2008-2011, voor de periode 2012-2015 en voor de periode 2016-2019/2020.
 
WO=MEN coördineert en steunt de ruim 60 maatschappelijke ondertekenaars en uitvoerders van dit plan.

 
____________________________________________________________________________________________________
 
Generation Equality Compact voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid en Humanitaire Actie 
In oktober 2020 is de Generation Equality Compact voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid en Humanitaire Actie (WPS-HA Compact) gelanceerd waarin diverse landen en organisaties vertegenwoordigd zijn. Deze Compact heeft als doel het bevorderen van de uitvoering van de bestaande afspraken op het gebied van Vrouwen, Vrede en Veiligheid en humanitaire actie. Samen met ruim 100 andere maatschappelijke partners lobbyde WO=MEN voor deze Compact. Nu is WO=MEN direct betrokken bij de WPS-HA Compact als één van de ‘catalytic members’.

Kijk de lancering van de WPS-HA Compact hier terug. Lees hier de aankondiging van de lancering door de Secretaris Generaal van de VN in zijn rapport over 20 jaar uitvoer van de Women, Peace and Security agenda. 

Neem voor meer informatie over het WPS-HA Compact op met Anne-Floor Dekker.
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Alliantie Samen werkt het!
Dit is een alliantie van WOMEN Inc, Clara Wichmann, de Nederlandse VrouwenRaad, Movisie en WO=MEN. De Alliantie zet zich in op het doorbreken van stereotype beeldvorming en het bevorderen van de gelijke positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, op gebied van inkomen en onbetaalde zorgtaken. WO=MEN vormt hierbij de link tussen de nationale en internationale agenda, ofwel maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op onder andere EU en VN-niveau en hoe die kunnen bijdragen aan verbetering van gendergelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit programma loopt van 2018 – 2022.
 

 
____________________________________________________________________________________________________

Internationaal emancipatiebeleid
WO=MEN (penvoerder) voert, in samenwerking met Atria en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, de procescoördinatie maatschappelijk middenveld voor internationaal emancipatiebeleid uit. De aandacht gaat met name uit naar de verplichtingen van Nederland over het CEDAW Verdrag en het betrekken van het Nederlands maatschappelijk middenveld bij de jaarlijkse vergadering van de UN Commission on the Status of Women (CSW). Hiervoor onderhouden wij contact met meer dan 200 geïnteresseerden en organiseren we publieke consultaties. Daarnaast coördineren we de jaarlijkse selectie van een NGOvertegenwoordiger in de CSW-delegatie. Samen zorgen we voor een kritisch (tegen)geluid vanuit het maatschappelijk middenveld, delen we kennis en ervaring en houden we de Nederlandse overheid ter verantwoording. In 2021 vinden de gesprekken plaats met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor vervolgfinanciering vanaf 2022.
 

 
____________________________________________________________________________________________________

Count Me In!
Count Me In! 2.0 is een internationaal feministisch consortium van Mama Cash (penvoerder), Urgent Action Fund, Urgent Action Fund-Africa, CREA, AWID en JASS. Het consortium richt zich op het versterken van feministische sociale bewegingen door middel van steun aan structureel buitengesloten vrouwen en meisjes. Maatschappelijke en politieke leiders en donoren hebben hierbij een cruciale verantwoordelijkheid om de rechten van vrouwen en meisjes te erkennen, beschermen en te vervullen. WO=MEN zorgt dat gendergelijkheid en vrouwenrechten hoog op de Nederlandse politieke agenda blijven staan en fungeert als strategische lobby & advocacy partner in dit consortium. Dit partnerschap loopt van 2021 - 2025.
 
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Our Voices our Future
Dit is een internationaal feministisch consortium van CREA (penvoerder), WO=MEN, AFE, APC en UHAI. Het consortium richt zich op het vergroten van de ruimte voor structureel buitengesloten vrouwen en meisjes. Het gaat hierbij onder andere om LBT-personen, sekswerkers en vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. Ook zij moeten zich veilig kunnen organiseren en uitspreken en hun stem gehoord krijgen. Hierbij is niet alleen aandacht voor de maatschappelijke en politieke ruimte, maar ook voor het toegankelijker en veilig maken van de digitale ruimte voor vrouwen en meisjes. WO=MEN functioneert als waakhond en lobbyist in het consortium. Wij dragen verder bij aan kennisdeling op nationaal, regionaal en internationaal gebied binnen en buiten het consortium. Dit partnerschap loopt van 2021 - 2025.
 
____________________________________________________________________________________________________

Gelijk = Anders
In 2015 is de Gelijk=Anders campagne gelanceerd. Dat was 20 jaar na de laatste vrouwenconferentie in Beijing. In 2020 hebben we deze campagne weer nieuw leven ingeblazen, met een nieuwe website en nieuwe doelstellingen (Gelijkisanders.nl). Belangrijkste vraag was 25 jaar na de conferentie: Hoe is de situatie veranderd na 25 jaar. En dat viel tegen. Er is nog steeds veel werk aan de winkel om gendernormen, -rollen en – stereotypering aan te pakken. De coalitie bestaat uit WO=MEN, Atria, Rutgers, Cordaid, COC, WECF en de Alliantie Samen Werk Het. Daarnaast zijn er nog een groot aantal ondersteunende organisaties. 

In 2021 voert de Gelijk = Anders coalitie actief campagne op gendergelijkheid. Lees meer op gelijkisanders.nl

____________________________________________________________________________________________________

Gelegenheidsallianties
WO=MEN is onderdeel van een wereldwijde gendergelijkheid en vrouwenrechtenbeweging. Dat uit zich onder andere door de diverse gelegenheidsallianties die wij met mede-activisten, organisaties en netwerken sluiten, zoals de MenEngage Alliantie. Dit biedt ons de gelegenheid – als maatschappelijke of politieke ontwikkelingen daarom vragen – flexibel in te zetten op specifieke doelen. Leidraad blijft daarbij altijd onze beoogde lange en middellange termijn doelen.
 
We zijn daarnaast lid van en/of werken samen met platforms en netwerken zoals Partos, Netwerk VN Vrouwenverdrag, MenEngage, WIDE+, de Nederlandse Vrouwen Raad, Share-net, Women’s Rights Caucus, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) platform en het Breed Mensenrechten Overleg. Ook participeert WO=MEN in coalities als de Common Effort Community waarin (I)NGO´s, ministeries en militairen werken aan een verbeterde integrale benadering van conflictoplossing. We maken deel uit van de Generation Equality Compact on Women, Peace & Security and Humanitarian Action. Verder bewaakt WO=MEN, in samenwerking met de SDG Charter, SDG 5 en gendermainstreaming in de overige 16 doelen. In het kader van het project ‘adopteer een SDG’ adviseren en ondersteunen wij de Tweede Kamerleden op SDG 5.

 

lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.