Actueel | Event recordings

Event recordings

 
Sinds de Covid-19 pandemie en bijbehorende lockdowns vinden veel ontmoetingen online plaats. Het grote voordeel hiervan is dat je op deze pagina terug kunt kijken op veel interessante discussies. 
 
ALV WO=MEN 2 juni 2022 - Paneldiscussie Feminist Leadership In Humanitarian Response: Can We Do It?
Op 13 mei heeft de Nederlandse regering toegezegd een feministisch buitenlands beleid te ontwikkelen. Nederland treedt hiermee in de voetsporen van andere koplopers, zoals Zweden, Canada, Mexico, Frankrijk, Chili en Duitsland. Maar wat betekent deze nieuwe inzet voor sectoren als humanitaire hulp? Hoe ziet feministisch leiderschap en organiseren in humanitaire hulp eruit? En waarom is feministisch leiderschap in humanitaire hulp eigenlijk belangrijk?


 
 01-04-2022 - Including structurally silenced women and WHRDs in Feminist Foreign Policy
Buitenlands beleid kan bijdragen tot gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vrede. Feministisch Buitenlands Beleid in het bijzonder is "een politiek kader dat zich richt op het welzijn van gemarginaliseerde mensen". Deze sessie biedt een gelegenheid om verder te discussiëren over de inclusie van structureel tot zwijgen gebrachte en gemarginaliseerde vrouwen in een feministisch buitenlands beleid. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de essentiële implicaties? We brachten vrouwelijke mensenrechtenverdedigers (WHRD's) uit diverse bewegingen in Zuid-Azië, MENA-regio, Oost-Afrika en Latijns-Amerika bij elkaar. De panelleden spraken over hun doorleefde ervaringen en bespraken de implicaties van beleid en programma's voor een feministisch buitenlands beleid.
Deze sessie werd georganiseerd door het Our Voices Our Futures (OVOF) consortium bestaande uit CREA, Association for Progressive Communication (APC), IM-Defensoras, UHAI-EASHRI en WO=MEN Dutch Gender Platform.

 
 

CSW66: Women's Rights Caucus spreekt bezorgdheid uit over CSW van dit jaar
Op vrijdag 25 maart - de laatste dag van de onderhandelingen tijdens de CSW - organiseerde de Women's Rights Caucus (WRC) - een wereldwijde coalitie van meer dan 200 feministische organisaties, die pleiten voor gendergelijkheid bij de Verenigde Naties - een persconferentie om commentaar te geven op de stand van de onderhandelingen over de overeengekomen conclusies. De WRC wilde met name haar bezorgdheid uiten over het gebrek aan inzet voor klimaatrechtvaardigheid tijdens de CSW van dit jaar. Feministische activisten en actoren uit het maatschappelijk middenveld legden krachtige verklaringen af over kritieke kwesties, zoals het centrale belang van de opname van "verlies en schade" in de overeengekomen conclusies. De WRC-leden spraken ook hun bezorgdheid uit over de beperking van de civic space tijdens deze CSW. 


 
CSW66 18 maart 2022: versterking van arbeidsrechten door samenwerking tussen verschillende bewegingen
In lijn met het CSW 66-toetsingsthema - economische empowerment van vrouwen in de veranderende wereld van werk - biedt dit diverse panel een unieke gelegenheid om deze kwestie te behandelen vanuit het perspectief van de overheid, de vrouwenrechtenbeweging, de arbeidsrechtenbeweging en de beweging voor de rechten van sekswerkers, zowel vanuit het perspectief van het Noorden als het Zuiden.

 
 
ALV WO=MEN November 2021 - Paneldiscussie over klimaatverandering, conflict en gender
Paneldiscussie over klimaatverandering, conflicten en gender. Klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit versterken de context waarin gewapende conflicten kunnen ontstaan; mislukte oogsten, waterschaarste en vervuiling wegen zwaar op een samenleving. De klimaatcrisis en de daarmee samenhangende gewapende conflicten verergeren de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Omgekeerd is genderongelijkheid, waarbij vrouwen en mannen geen gelijke toegang hebben tot voedsel, water en natuurlijke hulpbronnen, ook een onderliggende oorzaak van gewapende conflicten.

 
 
28 oktober 2021 - Side Event to UNSC Open Debate on WPS - Feminist support to women activists and movements, Making non-violent activism count politically

Deze WPS-bijeekomst bracht invloedrijke lokale vrouwenactivisten uit Soedan, de bezette Palestijnse gebieden (OPT), Myanmar en Irak samen met vooraanstaande internationale betrokkenen. De sprekers onderzochten hoe internationale actoren (lidstaten, multilaterale organisaties, INGO's) feministische steun kunnen bieden aan vrouwelijke activisten en bewegingen in tijden van politieke omwentelingen, massaprotesten en gewapend geweld. Er was speciale aandacht voor het overbruggen van de kloof tussen vrouwen die protesten op straat leiden en vrouwen die invloed uitoefenen op alle fasen van elk vredes- en politiek proces. 
 
Meer informatie over deze sessie hier

 

27 oktober 2021 - Side Event during the UNSC Open Debate on WPS - Defend Her! Women Human Rights Defenders' Recommendations For Diplomatic  Missions

Vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, vredesstichters, pleitbezorgers voor gendergelijkheid en andere leiders van maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij het bevorderen van vrede, mensenrechten en genderrechtvaardigheid. Toch worden zij daarvoor aangevallen.
In deze sessie presenteren WHRD's hun belangrijkste aanbevelingen voor diplomatieke missies, om hun cruciale werk beter te beschermen op een genderbewuste en transformatieve manier. Zij belichten de specifieke beschermingsbehoeften van WHRD's op 3 belangrijke gebieden:
  • Hoe kunnen diplomatieke missies de fysieke, mentale en economische veiligheid van individuele WHRD's ondersteunen?
  • Hoe kunnen diplomatieke missies de operationele ruimte van vrouwenrechtenorganisaties versterken en hun weerbaarheid vergroten?
  • Hoe kunnen diplomatieke missies het begrip van, de bekendheid met, en de steun voor een diversiteit aan vrouwen binnen de missie vergroten?
Meer informatie over deze sessie en de sprekers hier
Lees de nieuw gepubliceerde aanbevelingen over WHRD's hier 

 

7 juli 2021 - Generation Equality Forum Paris – Reflecties & kansen voor gendergelijkheid en srgr 

WO=MEN Dutch Gender Platform en Share-net Nederland organiseerden in samenwerking met Rutgers en CHOICE for Youth & Sexuality een virtuele debriefing bijeenkomst over het Generation Equality Forum. Dit evenement werd gemodereerd door Yvonne Bogaarts (Manager Advocacy, Rutgers) en Nadia van der Linde (Programma Manager Internationale Processen, WO=MEN) en bood ruimte aan het maatschappelijk middenveld in Nederland en vertegenwoordigingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om reflecties te delen en strategische mogelijkheden voor belangenbehartiging te bespreken naar aanleiding van het Generation Equality Forum in Parijs (30 juni - 2 juli 2021). 

Het Generation Equality Forum (GEF) is een wereldwijd proces dat door UN Women is geïnitieerd om de vooruitgang sinds de Vrouwenconferentie van Beijing in 1995 te vieren en gendergelijkheid en de rechten van vrouwen op de internationale politieke agenda te houden. Als gevolg van de pandemie vond het GEF voornamelijk virtueel plaats. Het afgelopen jaar zijn zes thematische multistakeholder-actiecoalities (AC), een mondiaal pact voor vrouwen, vrede & veiligheid en humanitaire actie (Compact on WPS-HA) en een taskforce van jongeren van start gegaan om prioritaire acties te ontwikkelen en nieuwe toezeggingen te stimuleren ter bevordering van gendergelijkheid en vrouwenrechten. Elke AC werd geleid door een multi-stakeholdergroep bestaande uit lidstaten, stichtingen, actoren uit het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en VN-organisaties en ging gepaard met een reeks concrete en ambitieuze acties (het Global Acceleration Plan for Gender Equality). UN Women kondigde aan dat het GEF 40 miljard dollar heeft opgebracht. 
 

 
10 maart 2021-  NIET OVER ONS ZONDER ONS Gender MPI verkiezingsspecial
 
De afgelopen kabinetsperiode heeft het Gender Meer Partijen Initiatief (Gender MPI) zich in de Tweede Kamer ingezet voor gendergelijkheid en vrouwenrechten, wereldwijd en in Nederland. Wat zijn de grootste successen van het Gender MPI geweest, wat is helaas niet gelukt? Wat zijn de ambities voor een nieuwe regeerperiode?
 
Met de covoorzitters Kirsten van den Hul (PvdA) en Zohair El Yassini (VVD) gaan we hierover in gesprek. We gaan met het Gender MPI en (kandidaat-) Kamerleden ook in discussie over politieke representatie van vrouwen en de internationale gelijkheidsagenda voor de komende jaren. En we maken online kennis met verschillende kandidaat-Kamerleden; zij vertellen waarom en hoe zij zich willen inzetten voor gendergelijkheid en vrouwenrechten als ze in de Tweede Kamer komen. In samenwerking georganiseerd met NIMD. 


 
 
De Nederlandse overheid en maatschappelijk middenveld presenteren het vierde Nationale Actieplan over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, kortweg het NAP 1325-IV. Samen maken wij ons sterk voor een wereld waarin gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen ten behoeve van vrede en veiligheid vanzelfsprekend is, duurzame vrede en ontwikkelingskansen voor iedereen realiseerbaar zijn en conflictgerelateerd geweld tegen vrouwen, mannen, meisjes en jongens stopt. Het NAP 1325-IV is ontwikkeld door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en de politie, samen met meer dan 60 maatschappelijke organisaties.
 
Met dit NAP 1325 versterken we onze gezamenlijke inzet op de volledige uitvoer van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325, aangenomen in 2000, en de 10 opeenvolgende resoluties die landen oproepen te investeren in conflictpreventie en vrede- en veiligheidsprocessen waarin iedereen wordt gehoord. Dit inclusieve NAP 1325 Partnerschap tussen overheid en maatschappelijke organisaties is uniek in zijn soort. (Webinar begint bij 16:39)
 
 

28 oktober 2020 Webinar Truth or Dare 
Learning from 20 years of collective trial and error.
 
Dit webinar verkent op een open en constructieve manier hoe volledige en concrete invulling van de WPS-agenda kan worden gerealiseerd. Na 20 jaar promoten en praten over WPS is het tijd voor een eerlijke reflectie. Wat kunnen we allemaal leren van 20 jaar collectief falen en opnieuw proberen vrouwen op een zinvolle manier te betrekken bij vredes- en veiligheidsprocessen? Wat zijn bewezen impactvolle manieren en maatregelen van overheden, het maatschappelijk middenveld en multilaterale organisaties die daadwerkelijke verandering realiseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat techniek en politiek de twee versterkende kanten van dezelfde medaille zijn? 
Als onderdeel van het Generation Equality Forum en ter herdenking van de 25e verjaardag van de Verklaring en het Actieplatform van Beijing en de 20ste verjaardag van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, werd een virtueel evenement op hoog niveau gehouden kondigde op 27 oktober de leden van het bestuur en katalysatoren aan van het nieuwe pact inzake vrouwen, vrede en veiligheid en humanitaire actie. In juli 2020 kondigde het Generation Equality Forum de ontwikkeling aan van een pact over vrouwen, vrede en veiligheid en humanitaire actie, als een van de resultaten van het forum, gericht op het bevorderen van de uitvoering van bestaande verbintenissen op het gebied van vrouwen, vrede en veiligheid en humanitaire actie. 
 
 
 

The UN Women, Peace and Security Agenda in the Context of Forced Migration

Een paneldiscussie en studiepresentatie over de VN-resolutie 1325 en de toepassing ervan op de participatie en rechten van vluchtelingenvrouwen in de EU. De VIDC heeft jarenlang gewerkt aan de VN-agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid (WPS) en aan betrokkenheid bij de diaspora. Ze maakten van de 20ste verjaardag van UNSCR 1325 een gelegenheid om de aandacht te vestigen op het verband tussen deze twee beleidsterreinen: de WPS-agenda en gedwongen migratie naar Europa. Voor het VIDC hebben Barbara Kühhas, expert op het gebied van gender, vrede en ontwikkeling, en Marie-Luise Möller, advocaat gespecialiseerd in asiel- en immigratierecht, een studie uitgevoerd om de hiaten in de uitvoering van de WPS-agenda in Oostenrijk te analyseren met betrekking tot de rechten en levensomstandigheden van vluchtelingen en asielzoekende vrouwen.