Wat we doen | Thema | Gender, Vrede en Veiligheid

Gender, Vrede en Veiligheid

De positie en veiligheidsbehoeften van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen zijn In (post)conflictsituaties niet gelijk. Wij bepleiten dat iedereen goed vertegenwoordigd en beschermd wordt en bij kan dragen aan conflict preventie, vredesprocessen en wederopbouw. 

Ongelijke machtsverhoudingen en genderrollen zijn regelmatig oorzaak van conflict. Mensen worden nog steeds uitgesloten van onderwijs, werk of land op basis van sekse, klasse, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, huidskleur, beperkingen en/of leeftijd. Deze uitsluiting kan resulteren in conflict. Tijdens de Arabische Lente zagen we bijvoorbeeld jongeren die door hun werkloosheid niet kunnen voldoen aan de sociale & culturele voorwaarden om te trouwen en een gezin te stichten. De woede van deze jongeren leidde mede tot de Arabische Lente. Tegelijk richten vredesonderhandelingen zich vaak niet op de onderliggende oorzaken van het conflict, en worden de behoeftes van de lokale bevolking niet (genoeg) meegenomen in vredesprocessen. Dat zien we nu onder andere in Jemen, Afghanistan en Zuid-Sudan.
 
Lobby & Advocacy
WO=MEN eist aandacht op voor vrouwenrechten en gendernormen in (politiek) fragiele situaties. Zo zijn er relatief veel doden en gewonden onder jongens en mannen omdat zij in de frontlinie moeten staan. Tegelijk zijn veel meisjes en vrouwen dag en nacht in touw omdat zij, naast hun traditionele zorgtaken, moeten werken zodat het gezin kan rondkomen. Bij de ontwapening van mannen en jongens worden vrouwen nauwelijks betrokken, terwijl zij daarin een cruciale rol hebben, Ook worden vrouwelijke militieleden vaak onvoldoende betrokken bij vredes-, verzoenings- en re-integratieafspraken, zoals in Colombia, Irak en de Oekraïne. Dat moet en kan anders. 

WO=MEN pleit voor vrouwen aan de onderhandelingstafel
Vrouwen- & gendergelijkheidsgroeperingen moeten structureel onderdeel zijn van vredesprocessen. Ook moet genderkennis aanwezig zijn bij politieke en militaire missies, zowel voor, tijdens, als na. WO=MEN lobbyt op het Nederlandse buitenlandbeleid – waaronder diplomatie, ontwikkelingshulp, defensie, veiligheid en handel – en ook op de EU, NAVO en VN. Daarnaast lobbyt WO=MEN voor goede bescherming van vrouwen, meisjes en gender non-conforme personen uit conflictsituaties in Nederland. WO=MEN bepleit betekenisvolle participatie van vrouwen en meisjes bij beleid rond veiligheid en emancipatie.


WO=MEN zet zich in voor duurzame vrede
Als er geen aandacht is voor de rollen van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in conflictsituaties ligt herhaling op de loer. Want er ontstaat geen duurzame vrede als de onderliggende machtsverhouding en rolpatronen niet veranderen. Daarnaast is cruciaal dat wordt ingespeeld op de specifieke veiligheidsbehoeften van vrouwen, meisjes, mannen en jongens. Dat signaleren de Verenigde Naties ook. In 2000 nam de Veiligheidsraad van de VN Resolutie 1325 aan, waarin is vastgelegd dat vrouwen en meisjes betrokken moeten worden bij conflictpreventie, vredesonderhandelingen en wederopbouw.

WO=MEN ziet erop toe dat Resolutie 1325 en de andere Women, Peace & Security Resoluties, geïmplementeerd worden in Nederland, de EU, NAVO en VN instituties. Samen de 'WPS agenda' genoemd. Ook zien wij toe op de uitvoer van andere internationale afspraken rond inclusieve vrede en veiligheid, zoals CEDAW General Recommendation 30, het Wapenhandel verdrag en de EU en NAVO WPS actieplannen. Daarnaast coördineert WO=MEN het Nationaal Actieplan 1325 in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is een landelijk programma waarin ruim 60 maatschappelijke organisaties en vijf ministeries gezamenlijk de WPS-agenda implementeren.
 
In oktober 2020 is de Generation Equality Compact voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid en Humanitaire Actie (WPS-HA Compact) gelanceerd waarin diverse landen en organisaties vertegenwoordigd zijn. Deze Compact heeft als doel het bevorderen van de uitvoering van de bestaande afspraken op het gebied van Vrouwen, Vrede en Veiligheid en humanitaire actie. Samen met ruim 100 andere maatschappelijke partners lobbyde WO=MEN voor deze Compact. Nu is WO=MEN direct betrokken bij de WPS-HA Compact als één van de ‘catalytic members’.

WO=MEN deelt kennis tussen maatschappij, wetenschap, militairen & overheden
Ook steunen we vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vredesactivisten in hun strijd voor gendergelijkheid in conflictsituaties. Dat doen we door activisten uit te nodigen voor lezingen, social media campagnes op te zetten en te steunen, en door onderzoeken en publicaties beschikbaar te stellen. Daarnaast dragen we gastsprekers voor voor internationale fora, en monitoren we beleid en missies van Nederland, de Verenigde Naties, NATO en EU.


WO=MEN deelt kennis tussen maatschappij, wetenschap, militairen & overheden
De Gender, Vrede en Veiligheid werkgroep (GVV) bestaat uit ruim 50 maatschappelijke organisaties en individuele leden. De werkgroep wisselt kennis, ervaring, onderzoek & trends uit, komt bijeen tijdens thematische sessies en zet gezamenlijke lobby- en advocacy activiteiten op. Binnen de werkgroep bepaalt een kerngroep van 10 leden de lobbyprioriteiten voor de komende tijd.


Fotograaf bovenstaande foto: Regr Atrushi
 

lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.