Wat we doen | Thema | Gender en duurzame economie

Gender en duurzame economie

In de ideale wereld heeft iedereen toegang tot hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, bedrijven en klimaatafspraken. De praktijk blijkt weerbarstiger. Vrouwen en gender non-conforme personen worden vaak uitgebuit, waardoor ze risico lopen op een slechtere economische positie dan mannen. 
 
We zien het overal ter wereld: armoede en genderdiscriminatie beïnvloeden elkaar. Vrouwen doen vaak het laagstbetaalde en laagst gewaardeerde werk. Groepen die gediscrimineerd worden op basis van hun genderidentiteit (vrouwen, gender non-conforme personen, indigenous people) hebben een slechtere economische positie dan mannen. Ze worden blootgesteld aan meerdere risico’s, zoals seksuele intimidatie en landroof – ook doordat ze vaak geen aanspraak kunnen maken op erfrecht. 

Gelukkig knokken vrouwen elke dag voor een eigen inkomen en gelijke rechten. WO=MEN strijdt met én voor hen.
 
WO=MEN zet zich in voor een genderrechtvaardige economie
We maken ons sterk voor een duurzame economie waarin economische rechtvaardigheid en genderrechtvaardigheid sterk verankerd zijn. Want zolang vrouwen en meisjes geen gelijkwaardige economische rol spelen gaan we niet vooruit. We zetten daarom in op 3 thema’s:
  1. Mensenrechten en Bedrijfsleven
  2. Handel- en Investeringsbeleid
  3. Private Sector Instrumentarium
Dat doen we samen met onze partners en leden, zowel nationaal als internationaal. 


WO=MEN draagt kennis over naar de private sector
Naast onze lobbyactiviteiten in de publieke sector dragen we onze kennis over naar handespartners en het bedrijfsleven. We stellen onderzoeken en publicaties beschikbaar, schrijven position papers en organiseren bijeenkomsten over duurzame ontwikkelingen. 
 

WO=MEN: samen staan we sterk
WO=MEN overtuigt politiek, overheid en bedrijfsleven
De werkgroep Gender en Duurzame Economie lobbyt om beleid te beïnvloeden en om budget vrij te maken voor een eerlijke economie. De werkgroep is betrokken bij beleidsprocessen rondom Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Daarnaast lobbyt WO=MEN voor vrouwenrechten en gendergelijkheid in het handel- en investeringsbeleid en in handelsbevordering, bijvoorbeeld door vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren binnen het Dutch Good Growth Fund (DGGF). 

De werkgroep Gender en Duurzame Economie bestaat uit ruim 50 maatschappelijke organisaties en individuele leden. De werkgroep wisselt kennis en ervaring uit tijdens gezamenlijke sessies. Binnen de werkgroep stelt een kleinere groep de lobbyprioriteitenten vast.
 
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.