Wat we doen | Programma | Count Me In! Consortium

Count Me In! Consortium

Inheemse en plattelandsvrouwen. Sekswerkers. Lesbische en biseksuele vrouwen. Trans personen. Vrouwen met een handicap of HIV. Ze behoren tot die grote groep vrouwen en meiden die moeten opboksen tegen meerdere vormen van discriminatie tegelijkertijd. Juist omdat ze zo goed weten hoe verschillende varianten van uitsluiting en discriminatie op elkaar inwerken en elkaar versterken, spelen ze een essentiële rol in de wereldwijde strijd tegen onrecht en ongelijkheid.

Met Count Me In! versterken we de stemmen en het activisme van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen die binnen hun gemeenschappen stelselmatig naar de marge verbannen worden en daartegen in opstand komen.
 
Count Me In! 2.0 is een internationaal feministisch consortium van Mama Cash (penvoerder), Urgent Action Fund, Urgent Action Fund-Africa, CREA, AWID en JASS. Het consortium richt zich op het versterken van feministische sociale bewegingen door middel van steun aan structureel buitengesloten vrouwen en meisjes.
 
Maatschappelijke en politieke leiders en donoren hebben hierbij een cruciale verantwoordelijkheid om de rechten van vrouwen en meisjes te erkennen, beschermen en te vervullen. WO=MEN zorgt dat gendergelijkheid en vrouwenrechten hoog op de Nederlandse politieke agenda blijven staan en fungeert als strategische lobby & advocacy partner in dit consortium. Dit partnerschap loopt van 2021 - 2025. 

Versterking van vrouwenrechtenactivisme  
Count Me In! ondersteunt feministische groepen en bewegingen bij hun groei in kracht, omvang en reikwijdte. Met subsidies, capaciteitsversterkende uitwisseling en training stimuleren wij hen om het woord te nemen. In actie te komen. Hun stem te verheffen in de media, in de politiek, binnen de familie, op het dorpsplein – eigenlijk overal waar besluiten vallen die hen aangaan. We bieden daarnaast ondersteuning op het gebied van lobbywerk en beleidsbeïnvloeding.

Aanpak van gendergerelateerd geweld
Count Me In! versterkt ook expliciet de capaciteit van gemarginaliseerde vrouwen, meiden en transgender en intersekse personen om op te komen tegen gendergerelateerd geweld. Het effectief voorkomen en tegengaan van dergelijk geweld vraagt allereerst dit: het aankaarten en veranderen van de sociale normen die het goedpraten of voeden. Ook cruciaal is de lobby voor (handhaving van) stevige wetten en beleidslijnen tegen geweld. We steunen activistes hierbij. Topprioriteit bij dit alles is overigens steeds ook de bescherming van hun eigen veiligheid. 
 
Vergroten van economische rechtvaardigheid

Economische rechtvaardigheid is een ander focusgebied binnen Count Me In! We versterken vrouwen-, meiden- en transgenderrechtengroepen die de oorzaken van armoede en ongelijkheid aanpakken, hun arbeidsrechten verdedigen en hun beschikking en controle over land, onroerend goed en natuurlijke hulpbronnen veiligstellen. Ook ondersteunt Count Me In! activisten die vechten voor erkenning en decriminalisering van bepaalde vormen van werk, zoals sekswerk.

 
Lobby voor nog meer geld voor vrouwenrechten

Vrouwen-, meiden- en transgenderrechtengroepen staan vooraan in de strijd voor gendergelijkheid. Toch ontbreekt het hen vaak aan toegang tot broodnodige middelen. Count Me In! brengt vrouwenfondsen en vrouwenrechtenorganisaties samen die hard werken om dit te veranderen. We maken zichtbaar hoezeer door vrouwen geleide bewegingen bijdragen aan grotere sociale rechtvaardigheid. We dringen er bij andere donoren, waaronder invloedrijke filantropische instellingen en overheden, op aan om het activisme van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen genereus en duurzaam te financieren.


lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.