Actueel | Fondsen

Fondsen

  
 
 
WO=MEN strijdt voor goede financiering. Wij doen dit door ons lobbywerk, maar ook door het geven van informatie. Hieronder vindt je een overzicht van verschillende fondsen en mogelijkheden tot financiering. Let op: deze pagina is ter informatie. De fondsen die hier worden weergegeven worden niet beheerd door WO=MEN. 


Call for Proposals in Sudan - deadline 28 november 2023 
Het Women's Peace & Humanitarian Fund (WPHF) van de Verenigde Naties heeft een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen in Soedan. Ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die werken aan conflictoplossing, vredesopbouw en herstel, en het vergroten van de rol van maatschappelijke organisaties bij het pleiten voor en het afleggen van verantwoording over WPS-afspraken met lokale vrouwen en organisaties die opkomen voor de rechten van jonge vrouwen. Er zijn twee financieringsstromen:
- Programmatische financiering van 30.000 USD tot 200.000 USD
- Institutionele financiering van 2.500 USD tot 30.000 USD.
Een organisatie kan slechts één keer een aanvraag indienen voor programmatische financiering en/of één keer voor institutionele financiering. Organisaties die voor beide stromen een aanvraag indienen, moeten twee aparte aanvraagpakketten indienen op basis van de vereisten van elke stroom. Volledige aanvraagpakketten in het Engels of Arabisch kunnen gemaild worden naar dit e-mailadres, met als onderwerp: ''WPHF CFP2-SUDAN''.

 

Programme grant Strengthening the Humanitarian Sector 2024-2027 - deadline 1 december 2023
Gedurende de periode 2024-2027 geldt een subsidieplafond van € 60 miljoen, waarbij de middelen verdeeld over de volgende beleidsdoelstellingen:
- €8 miljoen voor aanvragen gericht op 'humanitaire toegang';
- €52 miljoen voor aanvragen gericht op 'anticiperend humanitair optreden in reactie op crises veroorzaakt of verergerd door mensen" en/of "lokaal leiderschap door het delen van risico's en capaciteit".
Een aanvraag kan worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier op de website en de aanvullende informatie en documenten die in het formulier worden vermeld.
 
 
 
2024 African Peacebuilding Network and Next Generation Fellowship Call For Applications - deadline 11 februari 2024
 
Het African Peacebuilding Network and Next Generation Fellowship zet verschillende studiebeurzen uit voor de volgende generatie (doctoraats)studenten. Bijvoorbeeld voor promovendi die een jaar verlof nemen om zich te richten op data-analyse en wetenschappelijk schrijven om hun proefschrift af te ronden, of ter ondersteuning van veldwerk, enquêtes en literatuuronderzoek. Daarnaast zijn er ook nog beurzen voor het Peacebuilding Network. Er zijn mogelijkheden om support te krijgen voor veldonderzoek wat bijdraagt aan kennisproductie en beleid voor vredesopbouw in Afrika.
Klik hier voor meer informatie over deze beurzen, inclusief toelatings- en aanvraagcriteria.
 

 
iMPACT Direct - Hele jaar open voor applicaties
Beschikbaar in Engels (zie ook onze Engelse webpagina)
Aanmelden kan via het pdf-formulier 
 
 

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) - Oproepen verspreid over het jaar
Momenteel staat er binnen het Europese Citizens, Equality, Rights and Values-programma een oproep open voor projecten die ondersteuning bieden aan directe en indirecte slachtoffers van geweld, specifiek ligt hierbij de aandacht op geweld tegen kinderen en geweld tegen vrouwen.
 
De oproep is bedoeld voor lokale overheden en koepelorganisaties die actief zijn op deze thema’s en met deze financiering kleinere organisaties gericht op slachtofferhulp verder kunnen ondersteunen, denk hierbij aan grassroots-organisaties die nog geen NGO-status hebben, of bijvoorbeeld buurtcentra en opvangcentra. 
 
Voor meer informatie, bekijk de website of raadpleeg het Call document 
 
 

Nel Voltelen fonds - doorlopend 
Het Nel Voltelen fonds is een fonds  waar  vrouwen in Nederland  die hun zelfredzaamheid willen bevorderen door het volgen van een beroepsopleiding, bijscholing of cursus, maar die door omstandigheden niet zelf de kosten kunnen betalen, een aanvraag kunnen indienen: 
 
-      Voor (bij)scholing in Nederland
-      Cursus / opleiding op maximaal HBO niveau
-      niet 1e studiejaar, maar wèl als het een opleiding of cursus is van maximaal 1 jaar 
 
Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag zie de website
 
 

The Women’s Peace and Humanitarian Fund - Women Human Rights Defenders (WHRDs) Advocacy Support scheme - doorlopend
 
Het WPHF loket voor Women Human Rights Defenders (WHRDs) Advocacy Support regeling is nu open voor aanvragen. Door middel van Advocacy Support heeft het WPHF Venster voor WHRDs tot doel de inspanningen van WHRDs uit conflict- en crisis getroffen landen te ondersteunen in het bevorderen van mensenrechten en vrede door hen directe logistieke ondersteuning te bieden (DSA, Vertolking, Vluchten) om zinvol deel te nemen aan nationale, regionale en internationale bijeenkomsten, evenementen en besluitvormingsprocessen die gerelateerd zijn aan hun werk. 

Geïnteresseerde WHRD's kunnen zich als delegatie of als individu rechtstreeks aanmelden via de WPHF website: https://wphfund.org/whrds-advocacy/  of per email naar: WPHF-WHRD@unwomen.org. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar in ArabicFrenchSpanishEnglishDari, and Pashto.  

Meer informatie: https://wphfund.org/whrds/  
 
 

Nederlandse ambassades in het buitenland - Civic Space Fund en Civic Space Fund Flex Option - doorlopend
 
NOTE: Op verzoek van de Tweede Kamer is per 1 januari 2023 de drempel voor indiening verlaagd van €100.000 naar €25.000.  

Het Nederlandse Civic Space Fund (CSF) en de Civic Space Fund Flex Option (CSF-Flex) zijn instrumenten binnen het Nederlandse beleidskader 'Versterking Maatschappelijk Middenveld - Kracht van Stemmen'. Naast de ontwikkeling van de Strategische Partnerschappen was het een bewuste keuze om ambassades de mogelijkheid te bieden directe steun te bieden aan lokale maatschappelijke organisaties. Deze directe steun versterkt de lokale eigen inbreng en het lokale leiderschap, versterkt het wederzijds leren en vergemakkelijkt het netwerk van ambassades.

Het CSF staat open voor de landen die in de BHOS-beleidsnota worden genoemd. Het gaat om Afghanistan; Algerije; Bangladesh; Benin; Burkina Faso; Burundi; Egypte; Ethiopië; Ghana; Irak; Indonesië; Jemen; Jordanië; Kenia; Libanon; Libië; Mali; Marokko; Mauretanië; Mozambique; Niger; Nigeria; Uganda; Palestijnse Gebieden; Rwanda; Senegal; Sudan; Somalië; Tunesië; Tsjaad; Zuid-Sudan. Het CSF-Flex staat open voor aanvragen van ambassades in alle OESO-DAC-landen (met uitzondering van de hogere-middeninkomenslanden). De thematische gebieden die in het beleidskader "Versterking van het maatschappelijk middenveld" worden genoemd en relevant zijn voor het GSK, zijn beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, handel en/of duurzame waardeketens, voedselzekerheid, duurzaam waterbeheer en/of WASH (water, sanitaire voorzieningen en hygiëne), vrouwenrechten en gendergelijkheid, vrijheid van meningsuiting of godsdienst en overtuiging, gelijke rechten voor LGBTQI+, vrede, recht en orde.

De totale jaarlijkse begroting voor het GSK (2021-2025) bedraagt 10 miljoen euro, inclusief 1 miljoen euro voor de FLEX-optie. Vanaf januari 2022 is als gevolg van een amendement van het Parlement tot herziening van de BHOS-begroting voor 2022 een extra budget van 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de flex-optie van het GSK in 2022. Daarom worden de ambassades uitgenodigd om gebruik te maken van deze unieke kans en gedurende het hele jaar 2022 voorstellen in te dienen voor het CSF-Flex (zolang er voldoende budget beschikbaar is).
 
Meer informatie vindt u hier.
 
 

Ukrainian Women’s Fund - subsidies voor snelle respons - doorlopend
Sinds het begin van de oorlog steunt het Oekraïense Vrouwenfonds vrouwenorganisaties en feministische organisaties met subsidies voor snelle respons, waarbij dagelijks vier tot vijf subsidies worden verstrekt.  Met deze subsidies kunnen niet-gouvernementele vrouwenorganisaties reageren op urgente humanitaire problemen, waarbij de nadruk ligt op de behoeften van kwetsbare vrouwen en meisjes. Dankzij deze steun konden de organisaties voedsel, water, geneesmiddelen, hygiëneproducten, keukengerei, linnengoed en andere basisbenodigdheden aankopen en verdelen, en psychosociale noodhulp en transportdiensten verlenen. Zij verlenen deze hulp dagelijks aan vrouwen en hun gezinnen die de oorlog ontvluchten, in het bijzonder aan kwetsbare groepen zoals vrouwen en meisjes met een handicap, mensen die zorgen voor kinderen met een handicap, gewonden, LGBTQI+-populaties, en activisten die ter plaatse blijven. De wedstrijd kent geen deadlines. UWF moedigt alle vrouwen/feministische organisaties aan een aanvraag in te dienen en zal binnen 72 uur na ontvangst van de aanvraag reageren. Om veiligheidsredenen worden de gegevens van de begunstigden op dit moment niet bekendgemaakt.

Meer informatie over de subsidies hier.
 
 

Girls Opportunity Alliance Fund - financiering door middel van crowdsourcing - doorlopend
Een platform voor grassroots leiders om financiering te zoeken voor projecten die helpen de fysieke, culturele en financiële barrières te slechten die meisjes ervan weerhouden onderwijs te volgen en hun potentieel te vervullen. Fondsen van het Girls Opportunity Alliance Fund zullen gaan naar projecten variërend van mentorschap voor meisjes in Oeganda tot het inhuren van onderwijzers in India tot het dekken van schoolgerelateerde kosten voor meisjes in Guatemala. De wegen en technieken om deze meisjes te ondersteunen kunnen verschillend zijn, maar ze hebben allemaal een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat adolescente meisjes in staat zijn onderwijs te volgen en hun potentieel te vervullen.
Donatie pagina en een overzicht van de projecten hier.
Om crowdsource-subsidie aan te vragen, gebruik het formulier op deze pagina.
 
 

Challenge Fund for Youth Employment - Investering en technische bijstand - doorlopend
Het Challenge Fund for Youth Employment maakt bewust een punt van het creëren van gelijke kansen voor jonge vrouwen op de arbeidsmarkt; ze hebben een expliciete gendercomponent om ervoor te zorgen dat 50% van de jongeren die door het fonds worden bereikt jonge vrouwen zijn. Het analyseren en begrijpen van de genderdimensie van jeugdwerkloosheid is van cruciaal belang en wij verlangen van de uitvoerende partners dat zij een gerichte strategie presenteren om ervoor te zorgen dat vrouwen niet alleen in aanmerking worden genomen en erbij worden betrokken, maar ook actief profiteren van hun project. De bijdrage van het Challenge Fund, door middel van mede-investering, technische bijstand of een combinatie van beide, varieert van 10% tot 50% van het totale projectbudget. De minimumbijdrage van het Fonds bedraagt 100.000 euro en er wordt verwacht dat projecten perspectieven bieden voor minstens 250 jongeren. Meer informatie hier.
 
 

Wilde Ganzen - Financiele ondersteuning  Particulier Ontwikkelingsinitiatief - doorlopend
Wilde Ganzen steunt ieder jaar honderden projecten in tientallen landen. Deze projecten worden altijd opgezet door Particuliere Ontwikkelingsorganisaties (POI) uit Nederland samen met Lokale Partnerorganisaties (LPO) in het land waar het project plaats vindt. Meestal zijn dat landen in Latijns Amerika, Afrika of Azië. De projecten die we steunen verschillen soms van elkaar, maar ze zijn altijd heel concreet. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een school of een opleidingsplek voor ziekenhuispersoneel. Maar we steunen ook projecten die te maken hebben met voedselzekerheid en schoon water. Meer informatie hier.
 
 

Women’s Peace and Humanitarian Fund - Korte termijnsubsidies - doorlopend
De Short-Term Grants zijn een kans voor maatschappelijke organisaties om urgente projecten uit te voeren die verschillende belemmeringen voor de zinvolle deelname van vrouwen aan een formeel vredesproces of de uitvoering van een vredesakkoord aanpakken. Subsidies worden toegekend tot 100.000 USD voor een maximale periode van 6 maanden, en staan open voor alle ODA-in aanmerking komende landen waar formele vredesprocessen of de uitvoering van vredesakkoorden plaatsvinden. De subsidies zullen worden uitgevoerd met de steun van 4 INGO-partners, wiens technische expertise en wereldwijde reikwijdte de impact van de RRW zullen versterken: Conciliation Resources, Cordaid, Netherlands Institute for Multiparty Diplomacy (NIMD) en de Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). Er is geen deadline voor aanvragen. De RRW is vraaggestuurd en accepteert indieningen op voortschrijdende basis.
 
 

Women’s Peace and Humanitarian Fund - Rapid Response Window: Directe ondersteuning - doorlopend
Directe steun tot 25.000 USD. De RRW financiert rechtstreeks de levering van diensten om de toegang en invloed van vrouwen in vredesprocessen te verzekeren. Dit omvat logistieke en technische steun die de kans vergroot dat een vrouwelijke vertegenwoordiger van een CSO actief deelneemt aan of invloed uitoefent op een vredesproces of de uitvoering van een vredesakkoord - zoals de kosten van reisarrangementen, kinderopvang, toegang voor personen met een handicap, tolkdiensten, deskundige adviesondersteuning, enz. Financiering voor projecten van maatschappelijke organisaties komt niet in aanmerking voor directe steun. Geselecteerde aanvragers ontvangen diensten, geen financiering. Diensten worden rechtstreeks ingekocht en geregeld door het WPHF RRW Secretariaat namens de geselecteerde aanvragers. website
 
 

Global Fund for Women - doorlopend
Bent u benieuwd naar onze aanvraagprocedure voor subsidies? Het Global Fund for Women ondersteunt bewegingen voor genderrechtvaardigheid en financiert feministische, grassroots-initiatieven en organisaties. Bekijk zorgvuldig het aanvraagproces, de criteria en prioriteiten hier. Als #FeministFunder streeft het Fonds ernaar om transparant te zijn over zijn proces, om ervoor te zorgen dat vrouwenfondsen meer en betere financiering bieden, en om mensen aan de juiste financiering te koppelen. Meer middelen voor fondsenwerving vermeld hier
 
 

Haëlla fonds met lef - doorlopend
Droomt u, net als wij, van een betere wereld? Een wereld waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een vredelievende wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond en waarin we zorgen voor kwetsbare mensen en ons milieu. En heeft u een concreet plan om daar een steentje aan bij te dragen en hulp nodig om uw project te realiseren?
Dan kunt u een bedrag tot maximaal 2.500 euro aanvragen bij de Haëlla Stichting, op een totale begroting van maximaal 50.000 euro. U kunt alléén digitaal via deze website aanvragen. 
Dit zijn de terreinen waarop een bijdrage kan worden aangevraagd: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid, Vrouwenrechten, Ongedocumenteerden
 
 

Het Actie Fonds - doorlopend
Wil je met een actie snel aandacht vragen voor een urgente kwestie? Of reageren op onverwachte politieke of maatschappelijke ontwikkelingen? Moet je actie onmiddellijk georganiseerd worden en kon je daarom niet eerder een aanvraag indienen? In dat geval kunnen we je aanvraag als spoedaanvraag behandelen. Met een spoedaanvraag is het mogelijk tot maximaal 250 euro aan te vragen. Het besluit over je projectvoorstel wordt binnen enkele dagen genomen. Let op: deze optie is specifiek bedoeld voor onvoorziene situaties, niet voor last minute financiering van acties die al voorbereid zijn. Aanvragen op de website.
 
 

Amerikaanse Ambassade Den Haag Public Affairs Section Small Grants Program - doorlopend 
De Public Affairs afdeling van de Amerikaanse ambassade in Den Haag heeft financiering beschikbaar via het beurzenprogramma van de ambassade. Beurzen zijn bedoeld voor lokale vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, inclusief niet-gouvernementele organisaties en universiteiten. Ze ondersteunen projecten om: te zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid voor internationale veiligheid en om de cohesie van de westerse alliantie te versterken; Versterking van de economische welvaart; Stimulering van energiezekerheid; Verdiep de toewijding aan onze gedeelde waarden. De meeste toegekende subsidies zijn tussen $ 5.000 en $ 25.000. Meer informatie hier op hun website.
 
 

GWI Hegg Hoffet-fonds - doorlopend
Het GWI Hegg Hoffet-fonds biedt hulp aan vrouwelijke afgestudeerden en, in speciale gevallen, aan vrouwelijke studenten die ontheemd zijn geraakt als gevolg van oorlog of politieke onrust, natuurrampen of andere ernstige noodsituaties. Beurzen voor korte termijn aan individuele vrouwelijke afgestudeerden, en in speciale gevallen vrouwelijke studenten, worden aangeboden voor herhalingscursussen voor herintreding in het beroepenveld van de kandidaat, omscholingscursussen als de kandidaat niet in staat is om haar vorige beroep uit te oefenen, cursussen voor integratie in het het nieuwe land en de cursussen die nodig zijn om de vereiste nationale examens in het nieuwe land te halen. Meer informatie op de website.
 
 

Urgent Action Fund - doorlopend
Met de Rapid Response Grants van het Urgent Action Fund wordt de veerkracht van mensenrechten- en genderrechtvaardigheidsbewegingen ondersteund door de veiligheids- en belangenbehartigingsinterventies van activisten te ondersteunen wanneer een snelle reactie nodig is. In het bijzonder bieden Rapid Response Grants snelle, flexibele financiering om te reageren op veiligheidsbedreigingen of onverwachte belangenbehartigingskansen van vrouwen, transgenders of gender-niet-conforme activisten en mensenrechtenverdedigers. Meer informatie op de website.
 
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.