Over ons | Wat heeft WO=MEN bereikt

Wat heeft WO=MEN bereikt

 
 
Om wereldwijde gendergelijkheid en respect voor vrouwenrechten te bereiken is een systeemverandering nodig bij overheid, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en publiek. Een systeemverandering waarbij actief wordt ingezet op gelijke macht, rechten en kansen voor iedereen.
 
WO=MEN droeg, samen met leden en partners, de afgelopen jaren bij aan aanpassing van discriminerende en schadelijke internationale en nationale wet- en regelgeving. We agendeerden schadelijke en uitsluitende activiteiten van Nederlandse bedrijven in het binnen- en buitenland en wisten die soms te stoppen. We lobbyden voor voldoende middelen voor en gaven steun aan gendergelijkheidsen vrouwenrechtenactivisten in het Globale Zuiden om hun eigen agenda’s te bepalen. En we eisten wereldwijd verandering van beperkende sociale normen en gedrag over wat een échte man of vrouw zou zijn of horen te doen. Centraal van dit alles stond de afgelopen jaren het verbinden met andere internationale en nationale maatschappelijke bewegingen, maar ook waar mogelijk een open uitwisseling met vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven.
 
Zie hieronder een selectie van een aantal van onze resultaten van de afgelopen 4 jaar:
 
Bij ministeries:
== Dat het ministerie van Buitenlandse Zaken SDG 5 een dwarsdoorsnijdend thema van het Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid heeft gemaakt. Dit is een belangrijke stap geweest in het toewerken naar inclusieve en duurzame Nederlandse standaarden en wetten, voor internationaal beleid en uitvoering voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.
== Dat we samen met de ministeries van BZ, OCW, Defensie en J&V, en 70 NGOs het vierde Nationaal Actieplan 1325 hebben gelanceerd. In dit NAP 1325-IV is voor het eerst aandacht voor de veilige asielopvang en betekenisvolle participatie van vrouwen en meisjes uit conflictsituaties bij
beleidsontwikkeling in Nederland. NAP 1325-IV heeft ook voor het eerst een monitoring en evaluatie framework, met jaarlijkse rapportage aan de Kamer en implementatieplannen van onder andere de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken.

 Bij de Verenigde Naties:
== Nederland is een voorloper geworden als het gaat om participatie van het maatschappelijk middenveld tijdens de VN-vergadering van de Commission on the Status of Women. Sinds 2018 is een NGO-vertegenwoordiger uit het maatschappelijk middenveld onderdeel van de Nederlandse
overheidsdelegatie tijdens deze bijeenkomst. Ook legt de delegatie verantwoording af over de behaalde resultaten en het proces aan het maatschappelijk middenveld.
== Dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken, samen met het Count Me In! Consortium waar WO=MEN een strategische partner in is, een leiderschapsrol heeft aangenomen in Generation Equality Actie Coalitie 6 dat zich richt op het versterken van feministische bewegingen en leiderschap.
== Dat na gezamenlijke lobby met Women Peace Security (WPS) netwerken wereldwijd er een Women, Peace and Security and Humanitarian Action Compact is opgericht, waarin VN- entiteiten, lidstaten en maatschappelijk middenveld samen toezien op de wereldwijde implementatie van de WPSagenda. En dat WO=MEN daar een van de negen CSO Catalytic members van is.
 
Bij de politieke partijen en Tweede Kamerleden:
== Dat politieke partijen en Tweede Kamerleden structureel in politieke besluitvorming gendergelijkheid en vrouwenrechten promoten en schendingen van vrouwenrechten aankaarten. Dit hebben we de afgelopen jaren gedaan door met onze leden permanent in te zetten op kennisdeling
en -uitwisseling met Kamerleden, het aankaarten van misstanden en het beïnvloeden van verkiezingsprogramma’s. Een concreet resultaat hiervan is de wederoprichting van het parlement-brede Gender Meer Partijen Initiatief (Gender MPI). Leden van het Gender MPI hebben ministers succesvol ter verantwoording geroepen op incoherent beleid en aangemoedigd internationaal een voorvechtersrol te nemen. Zo stuurden Kamerleden op aanvullende IMVO-wetgeving en een scherpere kabinetsinzet op een (feministisch) bindend verdrag over mensenrechten en bedrijfsleven.
Op verzoek van de Tweede Kamer monitort Nederland of financiële antiterreurmaatregelen
en wapenhandel impact hebben op de operationele ruimte en positie van vrouwen(organisaties).

Bij de Europese Unie en het Europees parlement:
== Dat gendergelijkheid en vrouwenrechten hoog op de agenda zijn blijven staan in de plannen en het beleid van de Europese Commissie via Gender Action Plan (GAP-III) en de EU Trade Policy Review.
== Dat de EU een progressieve WPS Strategie en Actieplan heeft ontwikkeld, waarbij WO=MEN betrokken was als lid van de EEAS Informal Taskforce. Dat Nederlandse Europarlementariërs structureel aandacht hebben gevraagd voor de terugslag op vrouwenrechten en gendergelijkheid als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Bij het bedrijfsleven:
== Dat WO=MEN een kritische en constructieve deelnemer is aan het IMVOconvenantenproces.
We hebben deelgenomen aan de evaluatie van de convenanten waar schendingen van vrouwenrechten en gendergelijkheid is aangekaart.
== Dat WO=MEN vrouwenrechten en gendergelijkheid actief heeft geagendeerd en bijgedragen aan de National Baseline Assessment van het Nationaal Actieplan (NAP) Bedrijfsleven en mensenrechten.
== Dat we een schaduw rapportage hebben opgesteld over de impact van financiële anti-terreurmaatregelen van Nederlandse donoren en banken op Nederlandse organisaties die werken op gendergelijkheid en vrouwenrechten wereldwijd. Dit heeft geleid tot bewustwording bij banken en het ministerie van Buitenlandse zaken. ER vinden nu structurele multi-stakeholder ronde
tafels plaats over het voorkomen van de negatieve impact.

Bij het brede publiek:
== Dat ontwikkelingen op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten bij het brede publiek in Nederland steeds vaker en grootschaliger onder de aandacht worden gebracht. WO=MEN is initiator of betrokken bij de opzet van publiekscampagnes, opiniestukken en media interviews. Op deze manier creëren we een groeiend bewustzijn over de strijd voor empowerment
voor vrouwen, meisjes en gender non-conforme personen. Dat we 20.000 vrouwen en mannen, jong en oud, mobiliseerden voor de grote WOMEN March Nederland in 2017.
== Dat WO=MEN meer nationale en internationale bekendheid heeft opgebouwd bij media (radio, kranten en magazines). Hierdoor wordt WO=MEN vaker benaderd als de expert voor informatie over belangrijke ontwikkelingen op gendergelijkheid en vrouwenrechten of contacten met onze partners,
inclusief gendergelijkheids- en vrouwenrechtenactivisten elders op de
wereld.
== Dat via de Gelijk = Anders bijna twee duizend mensen een petitie tekenden die oproept vrouwenrechten op te nemen in het regeerakkoord. De campagne heeft ook weer bijgedragen aan een groeiend bewustzijn dat beleid belangrijk is en beïnvloed kan worden.

In ons JAARVERSLAG 2022 lees je uitgebreid hoe we verschillende stakeholders samenbrengen en werken aan het behalen van de resultaten: 
  1. De nationale en internationale standaarden, wetten, beleid en uitvoering voor gendergelijkheid en vrouwenrechten zijn inclusief en duurzaam;
  2. Individuen en groepen hebben een inclusief en positief beeld over gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  3. Een sterk en actief maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol in transformatie van (machts)relaties op het gebied van gendergelijkheid;
  4. Publieke en private instituties promoten, faciliteren en respecteren gelijkwaardige participatie en vrouwenrechten.
LEES OOK ONS MEERJARENPLAN 2022-2026>>

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.