Wat we doen | Thema | Hoe werkt WO=MEN?

Hoe werkt WO=MEN?

WO=MEN is hét platform dat strijdt voor een wereldwijde gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. We monitoren beleid, delen kennis, bundelen krachten en verbinden & mobiliseren mensen. We werken aan sociale transformatie om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit te realiseren. Ongelijke machtsverhoudingen tussen mensen – bijvoorbeeld op basis van sekse, ras, klasse, beperking en leeftijd (intersectionaliteit) – mogen nergens leiden tot ongelijke behandeling. 

We zetten specifiek in op drie thema’s:
  1. We willen duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  2. We willen dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen gelijke invloed en aanspraak hebben op natuurlijke hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken;
  3. We willen dat vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in (post)conflictsituaties gelijkwaardig participeren in vredesprocessen en in het voorkomen van nieuwe conflicten.
WO=MEN verbindt én versterkt

Lobby & Advocacy
WO=MEN agendeert, informeert, adviseert en beïnvloedt maatschappij, ministeries, instituties en politiek. We richten ons op het Nederlands Parlement, leden van het Europees Parlement, leden van de Europese Commissie en de Verenigde Naties (CSW).

We adviseren de de ministeries van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, Veiligheid & Justitie, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We coördineren de inbreng van het Maatschappelijk Middenveld tijdens de jaarlijkse vergadering van de Commission on the Status of Woman (CSW). We coördineren samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken het Nationaal Actieplan 1325, dat zich richt op de betrokkenheid en veiligheid van vrouwen in (post)conflictgebieden. Daarnaast agenderen we thema's en trends bij maatschappelijke organisaties, media, onderwijsinstellingen en bedrijven.
 
Verbinden & Versterken
De netwerkfunctie van ons platform staat altijd centraal. We activeren en mobiliseren individuen, groepen en maatschappelijke organisaties. Onze leden en secretariaat zijn essentieel, want samen bepalen we hoe en met wie we invloed uitoefenen. Onze leden zitten in diverse thematische werkgroepen. Daarnaast sluiten we partnerships, zoals met Alliantiepartner Samen werkt het!, WOMEN Inc, Atria, Breed Mensenrechtenoverleg (BMO), CONCORD, Count Me In!-consortium, European Women's Lobby, Global Network of Women Peacebuilders, Netwerk VN-VVrouwenverdrag, NGO Workinggroup, PARTOS en WIDE+.
 
Leden & Partners
Door leden te verbinden aan activisten, organisaties, academici en bedrijven, bundelen we krachten én verbinden we de internationale gendergelijkheids- en vrouwenrechtenagenda en -beweging met de Nederlandse.

Dat doen we bijvoorbeeld in de Alliantie Samen werkt het!, waarin we samenwerken met WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, de Nederlandse Vrouwenraad, Movisie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een ander voorbeeld is het Nationaal Actieplan 1325, dat we coördineren met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn we penvoerder in een Alliantie samen met Atria en het Netwerk VN vrouwenverdrag om de Nederlandse achterban te inspireren en te informeren over het belang van de Nederlandse inzet voor gendergelijkheid en vrouwenrechten bij de Verenigde Naties (VN).
 
Gelegenheidsallianties
WO=MEN is onderdeel van een wereldwijde gendergelijkheid en vrouwenrechtenbeweging. Dat uit zich onder andere door de diverse gelegenheidsallianties die wij met mede-activisten, organisaties en netwerken sluiten, zoals de MenEngage Alliantie. Dit biedt ons de gelegenheid – als maatschappelijke of politieke ontwikkelingen daarom vragen – flexibel in te zetten op specifieke doelen. Leidraad blijft daarbij altijd onze beoogde lange en middellange termijn doelen.
 
We zijn daarnaast lid van en/of werken samen met platforms en netwerken zoals Partos, Netwerk VN Vrouwenverdrag, MenEngage, WIDE+, de Nederlandse Vrouwen Raad, Share-net, Women’s Rights Caucus, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) platform en het Breed Mensenrechten Overleg. Ook participeert WO=MEN in coalities als de Common Effort Community waarin (I)NGO´s, ministeries en militairen werken aan een verbeterde integrale benadering van conflictoplossing. We maken deel uit van de Generation Equality Compact on Women, Peace & Security and Humanitarian Action. Verder bewaakt WO=MEN, in samenwerking met de SDG Charter, SDG 5 en gendermainstreaming in de overige 16 doelen. In het kader van het project ‘adopteer een SDG’ adviseren en ondersteunen wij de Tweede Kamerleden op SDG 5.
 
Kennis verzamelen & delen

De kennis en ervaring die onze leden en partners inbrengen vertalen we door naar advies en expertsessies voor beleidsmakers. We schrijven position papers, sociale media-berichten, geven trainingen, netwerkbijeenkomsten richting bedrijven, maatschappelijk middenveld, relevante ministeries en Kamerleden. We vergroten de toegankelijkheid van nieuwe kennis en geleerde lessen. Daarnaast verspreiden we goede voorbeelden uit het veld. Die kennis stellen we beschikbaar via onze nieuwsbrief 'WO=MEN Nieuws' en de KENNISBANK.

 
Waakhond
We zijn haarscherp op genderongelijkheid en schending van vrouwenrechten, maar ook op de kleiner wordende politieke, maatschappelijke en financiële ruimte. Daarom monitoren we wetten en beleid, leggen we ongelijke machtsrelaties bloot, en signaleren we stereotyperingen en maatschappelijke en politieke trends. 

Ook hierbij zijn onze leden, partners en secretariaat heel belangrijk. Dankzij hen hebben we voortdurend zicht op (veranderende) maatschappelijke en politieke machtsverhoudingen. Met én door hen zitten we in de haarvaten van het maatschappelijk middenveld. Ook hebben we brede kennis van en ervaring met de internationale gendergelijkheids- en vrouwenrechtenbeweging. Niet alleen hier, maar wereldwijd en ook in conflictregio’s. 
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.