Actueel | Nieuws

terug

Het klimaat is van iedereen

25-09-2019
Het klimaat is van iedereen [English below]

Klimaatverandering is overal ter wereld een bedreiging voor het leven. Hittegolven of stormen,
droogten of overstromingen, minder biodiversiteit en voedseltekorten, uiteindelijk raakt het ons
allemaal. We zitten in hetzelfde schuitje.

Wij zijn organisaties uit alle hoeken van de samenleving die zich met deze verklaring verenigen voor het klimaat. Want klimaatverandering is niet alleen het probleem van natuur- en milieuorganisaties. Het klimaat is van iedereen. Een verantwoordelijkheid van iedereen.

Gelukkig is het nog niet te laat. Klimaatverandering kan gestopt worden, de oplossingen bestaan al en we weten precies wat er moet gebeuren. Het vereist enorme inspanning en moeilijke keuzes, maar er liggen ook geweldige kansen voor een groenere en eerlijkere wereld. De wereld die onze kinderen en kleinkinderen verdienen. Burgers, lokale overheden en bedrijven nemen het initiatief richting minder uitstoot en een duurzamere levensstijl, maar niet iedereen kan of wil mee.

De overheid zal dan ook het voortouw moeten nemen door echt harde keuzes te maken waarbij mens en natuur centraal staan en de vervuiler betaalt. Dat is tot nu toe nooit gebeurd. Want ook al neemt de Nederlandse regering recentelijk maatregelen op het gebied van klimaat, het is bij lange na niet genoeg. Daarmee gaan we onze mooie wereld niet redden.

Publieke actie is dus keihard nodig om de urgentie te onderstrepen. Schoolstakingen, protesten, marsen – alles wat de overheid ertoe kan bewegen serieuze maatregelen te nemen tegen verdere klimaatverandering, verdient onze steun.

Daarom steunen wij de Klimaatstaking in Den Haag op 27 september en vragen we iedereen om deel te nemen. We roepen de overheid op om goed te luisteren naar de scholieren, bezorgde opa’s en oma’s, studenten, stakers, dierenbeschermers, wetenschappers en al die andere mensen die zich verenigen voor het klimaat.

Het klimaat is van ons allemaal en samen krijgen we Nederland in actie!
 
The climate belongs to everyone

Climate change is a threat to life all over the world. Heat waves or storms, droughts or floods, less biodiversity and food shortages, it will affect us all. We are all in the same boat.

We are organisations from all over Dutch society, coming together for the climate. Because climate change is not only an issue for nature and environmental organisations. The climate belongs to all of us and is the responsibility of everyone.

Fortunately, it’s not too late. Climate change can be stopped, the solutions already exist and we know exactly what needs to be done. It requires enormous effort and difficult choices, but there are also great opportunities for a greener and fairer world. The world our children and grandchildren deserve. Citizens, local authorities and companies are already taking the initiative towards fewer emissions and a more sustainable lifestyle, but not everyone can or wants to join.

The government must therefore take the lead and make the necessary hard choices in which people and nature are central and the polluter pays. This has never happened before. Although the Dutch government has recently taken steps to help diminish climate change, those steps are not nearly enough. This approach is not going to save our beautiful world.
 
Public action is therefore desperately needed to underline the urgency of the situation. School
strikes, protests, marches - everything that might motivate the government to take serious measuresnagainst further climate change deserves our support.
 
That is why we support the Climate Strike in The Hague on 27 September and ask everyone to participate. We call on the government to listen carefully to the high school and university students, concerned grandfathers and grandmothers, strikers, animal protectors, scientists and all those other people who unite for the climate. The climate belongs to all of us and together we will get the Netherlands into action! 
 

terug
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.