Actueel | Nieuws

terug

Reactie Nederlandse Inzet Humanitaire Hulp en Diplomatie 2023

10-05-2023
Reactie Nederlandse Inzet Humanitaire Hulp en Diplomatie 2023
Toon ambitie: bied hulp aan álle groepen in nood
 
Bij de lancering van het Nederlands Feministisch Buitenland Beleid (2022) stelde het kabinet alle buitenlandbeleid te zullen toetsen aan vier principes: rights, representation, resources en reality check. Deze toets mist bij de meest recente Kamerbrief rond humanitaire hulp en diplomatie (dd 21 februari 2023). Onderzoek toont aan dat adequate hulp voor mensen in de meest kwetsbare posities in crisissituaties - (oudere) vrouwen, meisjes, (waaronder) LHBTQI+ personen en mensen met een beperking - achterblijft. Stevige prioritering van humanitair beleid dat tegemoetkomt aan de hulp- en beschermingsbehoeften van deze groepen - die samen een ruime meerderheid van de hulpbehoevenden vormen - is nodig. Toch blijft de kabinetsinzet, zoals toegelicht in de beleidsnota, beperkt tot dialoog en diplomatie richting uitvoeringsorganisaties: "Nederland wijst in de dialoog met partners (…) op het belang van inclusiviteit.” Ook in de meest recente NAP 1325 rapportage lijkt het kabinet weinig eigen verantwoordelijkheid te nemen in noodhulp die voorziet in de behoeften van (oudere) vrouwen, meisjes en LHBTQI+ personen: "Nederland stuurt en monitort niet de door Nederland gefinancierde programma’s en activiteiten en verzamelt dus ook geen data rond de dienstverlening noch het bereik van deze programma’s.”
 
De aangekondigde inzet doet ons inziens onvoldoende recht aan de wens van het kabinet én uitvoeringspartners om de kwaliteit en effectiviteit van het humanitaire systeem te versterken. Hulporganisaties zetten belangrijke stappen, maar er is meer investering nodig. Zoals in capaciteit en aanpassing van organisatie- en financieringsstructuren om zeggenschap van lokale (vrouwelijke) hulpverleners en organisaties te verbeteren, conform aanbevelingen van de IOB.
 
Humanitaire organisaties roepen het kabinet op de eigen verantwoordelijkheid te pakken en de ambitie te verhogen, in lijn met eerdere afspraken en beleidsprioriteiten, het Nederlands Feministisch Buitenland Beleid, én conform de aanbevelingen van de IOB-evaluaties van Nederlands beleid voor humanitaire hulp 2015-2021 (2022) en gendermainstreaming (2021). Geef het wereldwijde voorbeeld en investeer in een mensgericht humanitair systeem waarin álle mensen in noodsituaties - dus ook (oudere) vrouwen, meisjes, (waaronder) LHBTQI+ personen en mensen met een beperking - adequaat van bescherming en hulp worden voorzien.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.